Studia wykonalności i biznes plany

Nasza Kancelaria prowadzi działalność w ramach której możemy zaoferować Państwu profesjonalne i zgodne z obowiązującym prawem przygotowanie biznes planu oraz studium wykonalności.

Kilka słów na temat:

  • Czym są te dokumenty?
  • W jakim celu są sporządzane?
  • Jaka ma być ich funkcja?

Oceny i analizy potencjału projektu dotyczą studia wykonalności, które w skrócie są rozszerzoną wersją biznes planu. Są to kluczowe dokumenty niezbędne do udziału w procesie ubiegania się o dodatkowe środki instytucji finansowych takich jak: banki, leasingodawcy oraz fundusze z Unii Europejskiej. Studia wykonalności analizując rynek wspierają proces decyzyjny poprzez wykluczenie słabych stron projektu.

Dostęp do źródeł finansowania jest bardziej problematyczny niż kilka lat temu. Wpływa to na konieczność sporządzania komleksowychkompleksowych dokumentów dla potencjalnych inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych.

Rzetelnie opracowany dokument powinien określić mocne i słabe strony projektu. Potwierdzić, że dane przedsięwzięcie jest możliwe do zrealizowania. By to sprawdzić należy przeprowadzić analizę rynku pod względem ekonomicznym jak i technicznym. Biznes plan powinien przewidywać także oddziaływanie projektu na środowisko naturalne.

Biznes plan jak i studium wykonalności powinny rzeczowo odpowiadać na pytanie:

  • Czy projekt jest możliwy do zrealizowania pod względem technicznym
  • Czy inwestor posiada środki na realizacje przedsięwzięcia opisanego w biznes planieu i jego późniejsze utrzymanie?
  • Która z proponowanych opcji jest najbardziej efektywna w kontekście skuteczności realizacji założonego celu?

Przygotowując dokumenty zapewniamy najwyższą jakoś ich wykonania. Gwarantujemy kompleksowe przygotowywanie studiów wykonalności i biznes planów.