Referencje

Nasi eksperci realizowali projekty między innymi dla:

 • Miasto Poznań
 • Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim
 • Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej Sp. z o.o.
 • Biuro Konsultingowe Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Sp. z o.o.
 • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
 • Masiota i Wspólnicy Adwokacka Spółka Partnerska
 • Fundacja Wspierania Inicjatyw Gospodarczych w Poznaniu
 • Rzeźnictwo Grzegorz Zyguła
 • Camerimage Łódź Center Sp. z o.o.
 • SYSTHERM INFO Sp. z o.o.
 • ITE Sp. z o.o.
 • Biofarm Sp. z o.o.
 • NZOZ Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK Sp. z o.o. w Inowrocławiu
 • PPH R. Kaczmarek i Synowie Sp. z o.o.
 • B&C- HOSSA Sp. z o.o. w Poznaniu
 • PPUH Intercal Sp. z o.o.
 • SUWARY S.A.
 • SAGRUS Sp. z o.o.
 • KARTPOL GROUP SP. z o.o.
 • WENTWORTH TECH Sp. z o.o.
 • Verte Corporation Sp. z o.o. oraz Verte Company S.A.
 • Elkop Energy S.A.
 • Nord Sports Sp. z o.o.
 • Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Delta Computers Arkadia Maciej Fiedler
 • Rzeźnictwo Grzegorz Zyguła
 • Międzyzakładowy Klub Sportowy „CHROBRY” GŁOGÓW
 • Camerimage Łódź Center Sp. z o.o.
 • Protea Development Sp. z o.o.

 

Najważniejsze projekty realizowane przez naszych konsultantów.

Doradztwo
 • Konsulting dla Grupy Edukacyjnej Uni-Terra
 • Doradztwo w ramach opracowywania Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Nowy Tomyśl
 • Konsultacje projektów w ramach funduszy strukturalnych i programów wspólnotowych
 • Controlling w przedsiębiorstwach z branży spożywczej oraz usługowej

 

Projekty
 • Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę Elkop Energy SA oraz wycena spółki Elkop Energy S.A.
 • Wycena przedsiebiorstwa SAGRUS Sp. z o.o.
 • Opinia prywatna na zlecenie CAMERIMAGE ŁÓDŹ CENTER Sp. z o.o.
 • Wycena znaku towarowego VERTE CORPORATION
 • Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa SUWARY S.A. (w tym wycena znaków towarowych oraz prawa autorskiego do logotypu)
 • Wycena prawa autorskiego do logotypu KARTPOL GROUP Sp. z o.o. „K2”
 • Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa WENTWORTH TECH Sp. z o.o. (w tym wycena prawa autorskiego do logotypu)
 • Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Nord Sports Sp. z o.o.
 • Część finansowa  wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności  dla projektu  pt.: „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami” w ramach piorytetu 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, działania 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej przygotowywanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wycena Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Opieka” Irena Skibicka w Olsztynie
 • Wycena przedsiębiorstwa Delta Computers Arkadia Maciej Fiedler
 • Wycena prawa autorskiego do logotypu Rzeźnictwo Grzegorz Zyguła
 • Wycena przedsiębiorstwa Rzeźnictwo Grzegorz Zyguła
 • Wycena zorganizowanej części Stowarzyszenia Międzyzakładowy Klub Sportowy „CHROBRY” GŁOGÓW
 • Wycena know-how „Wodorowy Generator Energii”, PPUH Intercal Sp. z o.o.
 • Wycena przedsiębiorstwa R. Kaczmarek i Synowie Sp. z o.o.
 • Biznes plan dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pt.: „Budowa Centrum Wodolecznictwa przez NZOZ Centrum Uzdrowiskowe Energetyk Sp. z o.o. w Inowrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś prioryte towa 6 Wsparcie rozwoju turystyki, działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.
 • Wycena przedsiębiorstwa SYSTHERM INFO Spółka z o.o. w celu zmian w strukturze właścicielskiej.
 • Część finansowa wniosku o dofinansowanie pt.: „Zagospodarowanie terenu wokół Parafii Rzymsko–Katolickiej w Żydowie poprzez utwardzenie nawierzchni, przygotowanie terenu pod oświetlenie, wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 • Biznes plan dla spółki powołanej z partnerem prywatnym do realizacji przedsięwzięcia III Ramy Komunikacyjnej Poznania w oparciu o formułę PPP.
 • Studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego pt.: „Zakup nieruchomości pod wynajem” dla przedsiębiorstw „Aureus” Sp. z o.o. oraz „Contax” Sp. z o.o.
 • Opinia podatkowa dotycząca warunków koniecznych oraz ustalenia wartości początkowej dla celów amortyzacji bilansowej oraz podatkowej wartości niematerialnej i prawnej w postaci znaku towarowego wytworzonego przez Spółkę Global Biuro S.A.
 • Studium wykonalności dla projektu z zakresu tworzenia i poprawy warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego – działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – „Modernizacja oraz wyposażenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim.
 • Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa BIOFARM Sp. z o.o.
 • Analiza efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie OPTY Sp. z o.o.
 • Wycena przedsiębiorstwa INWESTBUD Sp. z o.o. w celu zmian w strukturze właścicielskiej.
 • Biznes plan dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pt.: „Zakup majątku produkcyjnego Zakładu Ceramiki Budowlanej S.C. w Pyszący”.
 • Wycena KKS Lech Poznań S.A.,
 • Wycena Groclin Dyskobolia S.S.A.,
 • Wycena WKS Śląsk Wrocław S.A.,
 • Przygotowanie wniosku pt. „Przebudowa budynku i zakup wyposażenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Sióstr Urszulanek SJK” w ramach WRPO Priorytet 5, Działanie 5,2 (Rozwój struktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego)
 • Przygotowanie programu restrukturyzacji (w związku z tzw. ustawą oddłużeniową) dla firmy Stolprodex–Osiek Sp. z o.o.
 • Kilkadziesiąt opinii i ekspertyz sądowych z zakresu finansów i rachunkowości oraz zarządzania przedsiębiorstwem
 • Doradztwo w ramach opracowywania Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Rydzyna
 • Doradztwo w ramach opracowywania Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Bojanowo
 • Konsultacje projektów w ramach funduszy strukturalnych i programów wspólnotowych
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni” dla Gminy Chodów
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku i zakup wyposażenia medycznego dla potrzeb Kliniki Hematologii AM w Poznaniu”
 • Studium wykonalności dla firmy „BOJAR” w Ełku spółka z o.o. w ramach działania 2.1
 • Opracowanie skutków finansowych dla wybranych wariantów modelu organizacji lokalnego transportu zbiorowego dla Miasta Poznania
 • Kilkadziesiąt wniosków wraz z biznes planami dla przedsiębiorstw w ramach działania 2.3
 • Studia wykonalności i wnioski aplikacyjne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Zarządzanie projektami
 • Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych

 

Szkolenia
 • Sporządzanie aplikacji w ramach działania SPO WKP 2.3 – wniosek i biznesplan – WSB w Poznaniu
 • Szkolenia dla doradców punktów KSU organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z zakresu tworzenia biznes-planu w ramach działania SPO WKP 2.3.
 • Wykłady i szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich
 • Analiza finansowa dla nie finansistów – Wydawnictwo FORUM Spółka z o.o.
 • Kryteria oceny systemów informatycznych stosowanych w rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2004 – Centrum Doskonalenia Kadr – OMEGA
 • Controlling i rachunkowość zarządcza – Studium podyplomowe – WSB w Poznaniu
 • Rachunkowość finansowa – UAM Poznań
 • Rachunkowość zarządcza, Rachunek przepływów pieniężnych, Zaawansowana rachunkowość finansowa, Systemy informatyczne w rachunkowości – AE w Poznaniu