Opinie sądowe

Podstawową rolą biegłego sądowego jest wydawanie opinii w zakresie swojej specjalności.

Zasadniczo można wyróżnić trzy rodzaje opinii:

  • opinie sądowe – biegły powoływany jest przez organ procesowy – sąd lub organ prowadzący postępowanie administracyjne. Opinia sądowa jest szczególnym środkiem dowodowym wykorzystywanym w sytuacji, gdy do ustalenia pewnych okoliczności niezbędne są wiadomości specjalne;
  • opinie dla potrzeb postępowania przygotowawczego – kiedy przygotowanie opinii zleca biegłemu organ prowadzący postępowanie przygotowawcze;
  • opinie prywatne – kiedy sporządzenie opinii zleca biegłemu strona.

W ramach prowadzonej działalności współpracujemy z Sądami, Prokuraturami i Policją na terenie całego kraju.

Przygotowujemy opinie sądowe między innym z zakresu:

  • analizy ekonomicznej
  • finansów przedsiębiorstw
  • rachunkowości przedsiębiorstw
  • wyceny przedsiębiorstw, udziałów, akcji
  • oceny decyzji inwestycyjnych