Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Restrukturyzacja przedsiębiorstw ma na celu zapobieganie likwidacji spółki. Jej działania prowadzą do radykalnej zmiany w przynajmniej jednym z trzech wymiarów organizacji. Priorytetowym celem restrukturyzacji jest przywrócenie równowagi wewnętrznej lub zewnętrznej przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw jest procesem systemowych zmian w działaniu firmy, które mają doprowadzić do skutecznej i efektywnej realizacji zamierzonych celów danej spółki. Elementem wyżej wymienionych działań coraz częściej jest optymalizacja podatkowa w ramach której działalność gospodarcza wykorzystuje wszelkie dostępne jej środki, by obniżyć obciążenia podatkowe.

Przesłanki restrukturyzacji firmy:

 • ujemna dynamika sprzedaży lub jej całkowity brak
 • niska zdolność do generowania dochodów przedsiębiorstwa
 • potrzeba optymalizacji podatkowej wynikająca ze znacznych zobowiązań podatkowych
 • problemy z regulowaniem zobowiązań w wyznaczonym terminie
 • niestabilna sytuacja związania ze stanowiskami w kadrze zarządzającej oraz zbyt wysoka rotacja pracowników

Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa wyodrębnia następujące etapy działań:

 • diagnozę i audyt przedsiębiorstwa
 • wykorzystanie elementów analizy strategicznej podczas identyfikacji i klasyfikacji przyczyn problemów
 • określenie celów strategicznych
 • diagnozę składników potrzebnych do wykonania procesów restrukturyzacyjnych
 • wybór strategicznego kierunku rozwoju firmy wraz z określeniem alternatywnych kierunków rozwoju
 • harmonogram wdrożenia programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa
 • określenie wysokości kosztów niezbędnych do płynnego wdrożenia programu restrukturyzacji

Proces restrukturyzacji może obejmować kompleksowo całe przedsiębiorstwo lub też tylko wybrane sfery jego działalności:

1. Restrukturyzacja operacyjna – działalność

 • restrukturyzacja marketingowa (określenie zestawu produktów; wykluczenie nierentownych pozycji ze sprzedaży)
 • restrukturyzacja zasobów przedsiębiorstwa (powiązania z dostawcami, nabywcami, inwestorami)
 • restrukturyzacja organizacyjna i zmiany systemu zarządzania (m.in. ukształtowanie struktury kapitałowej, efektywna i bezkonfliktowa kooperacja w firmie)

2. Restrukturyzacja finansowa

 • restrukturyzacja struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
 • restrukturyzacja struktury aktywów
 • zmiana wielkości i struktury kosztów

3. Restrukturyzacja własnościowa

 • prywatyzacja przedsiębiorstw
 • fuzje i przejęcia
 • inne zmiany w strukturze firmy

Nasz zespół dzięki latom praktyki, zdobył doświadczenie, poparte wieloma sukcesami w realizacji zleceń dotyczących restrukturyzacji, fuzji i przejęć zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.