M&A / Due diligence

Transakcje M&A czyli fuzje i przejęcia (ang. mergers and acquisitions) polegają na zmianie struktury właścicielskiej przedsiębiorstw mającej na celu najczęściej przyśpieszenie ich rozwoju, wzrost skali prowadzonej działalności czy budowę grup kapitałowych. W ramach obsługi transakcji M&A duży nacisk kładzie się na badanie due diligence.

Due diligence wykonuje się zwykle przed zakupem udziałów i akcji, przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części, podjęciem decyzji o łączeniu, przekształceniach, a także podjęciem decyzji w zakresie innych inwestycji o charakterze kapitałowym.

Due diligence pozwala na podjęcie przez potencjalnych inwestorów racjonalnych i optymalnych decyzji, a jego wyniki mogą stanowić istotny instrument negocjacji poprzez wpływ na wycenę przedmiotu transakcji.

Celem due diligence jest:

  • Identyfikacja i dostarczenie Klientom wiarygodnej informacji (w zakresie i strukturze uzgodnionej z Klientem) na temat podmiotu objętego badaniem due diligence
  • Identyfikacja i kwantyfikacja ryzyk i zagrożeń w podmiocie objętym due diligence

Podejście

Badanie due diligence wykonywane jest przez wyspecjalizowany zespół, złożony ze specjalistów posiadających wysoką wiedzę merytoryczną w zakresie prawa bilansowego, finansów, podatków, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy i jeżeli to niezbędne innych dziedzin.

Due diligence jest procesem dostosowanym każdorazowo do specyfiki badanego podmiotu, oczekiwań potencjalnego inwestora i założonych celów stawianych przed badaniem.

Wyniki due diligence mają często podstawowy wpływ na ocenę rzetelności wyceny badanego podmiotu oraz ocenę opłacalności i wielkości ryzyka związanego z inwestycją.

Badania te mają zwykle znacznie szerszy zakres niż audyt sprawozdania finansowego, przegląd ksiąg, czy audyt podatkowy.

Zakres prac

Due diligence, w zależności od wymagań Klienta, może mieć różny zakres.
Oferowany przez nas podstawowy zakres due diligence obejmuje:

  • aspekty finansowe (w szczególności: ocena prawidłowości wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, identyfikacja istotnych zmian w zakresie aktywów, pasywów, przychodów, kosztów, identyfikacja i ocena istotnych operacji gospodarczych mających wpływ na sytuację finansową, identyfikacja zobowiązań pozabilansowych; ocena wpływu zawartych umów na sytuację finansową i majątkową)
  • aspekty podatkowe (w szczególności: ocena prawidłowości rozliczeń podatkowych i wynikających z nich zagrożeń, identyfikacja operacji gospodarczych – przy zastosowaniu wyboru losowego i celowego – co do których mogą wystąpić rozbieżności interpretacyjne pomiędzy przedsiębiorstwem oraz organami podatkowymi lub skarbowymi)

Zakres ten może być rozszerzany o inne obszary w zależności od potrzeb Klienta.

Co otrzymują Klienci

Wynikiem przeprowadzonych prac jest raport, zawierający m. in. :

  • prezentację informacji zamówionych przez Klienta
  • szczegółowy opis istotnych zdarzeń, operacji i pozycji sprawozdania finansowego
  • opis istotnych ryzyk i nieprawidłowości podatkowych
  • opis zagrożeń wynikających z uregulowań umownych i korporacyjnych
  • kwantyfikację ryzyk i ich wpływ na wartość aktywów netto